Antwerp, Belgium
29/11/2022 - 19:00:00
🫒
Close Cookie Preference Manager
Cookie Instellingen
Deze website gebruikt cookies om bezoeker statistieken te meten via Google Analytics. We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven. Meer over ons cookiebeleid.
Functionele cookies (altijd)
Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van Olive Trees Agency (Olivier Verhaegen) met als ondernemingsnummer: 0778.450.338, gevestigd te Prins Kavellei 47 2930 Brasschaat, hierna te noemen "Olive Trees Agency" of "wij". Door gebruik te maken van onze diensten, het aangaan van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling, accepteert u deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Olive Trees Agency behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht na publicatie op onze website.

2. Diensten

2.1. Olive Trees Agency biedt digitale diensten aan, waaronder het ontwerpen en ontwikkelen van websites, webshops, apps en social media templates.

2.2. De specificaties van de diensten en de bijbehorende prijzen worden in overleg met de klant vastgesteld en schriftelijk vastgelegd in een offerte of overeenkomst.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes van Olive Trees Agency zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.2. Een overeenkomst tussen de klant en Olive Trees Agency komt tot stand nadat de klant een offerte heeft geaccepteerd en Olive Trees Agency deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.3. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie die nodig is voor de uitvoering van de diensten.

4. Prijzen en Betaling

4.1. De prijzen voor de diensten van Olive Trees Agency worden vermeld in de offerte of overeenkomst.

4.2. Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

Totaalbedrag offerte (incl. BTW)Voorschot factuur [20%]Tussentijds factuur [30%]Eindfactuur [resterend bedrag]
≤ €500,00𐄂𐄂
> €3000,00𐄂
> €5000,00


4.3. Bij niet-tijdige betaling behoudt Olive Trees Agency zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

5. Intellectueel Eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Olive Trees Agency geleverde diensten, inclusief ontwerpen, code en templates, blijven bij Olive Trees Agency, tenzij anders overeengekomen.

5.2. De klant krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de geleverde diensten te gebruiken voor het beoogde doel.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Olive Trees Agency zal zich inspannen om de diensten naar beste kunnen uit te voeren, maar kan geen garanties geven met betrekking tot het behalen van specifieke resultaten.

6.2. Olive Trees Agency is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, stakingen, ziekte, of technische storingen, is Olive Trees Agency niet aansprakelijk voor enige vertraging of onmogelijkheid om diensten te leveren.

8. Geschillen

8.1. Geschillen tussen de klant en Olive Trees Agency zullen in de eerste plaats worden opgelost door middel van overleg en onderhandeling.

8.2. Indien een geschil niet in der minne kan worden geschikt, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9. Toepasselijk Recht

9.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de klant en Olive Trees Agency is het Belgisch recht van toepassing.

Door gebruik te maken van de diensten van Olive Trees Agency of het aangaan van een overeenkomst met ons, verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de hierin uiteengezette voorwaarden.

Laatste wijziging: 12/12/2023