Antwerp, Belgium
29/11/2022 - 19:00:00
🫒
Close Cookie Preference Manager
Cookie Instellingen
Deze website gebruikt cookies om bezoeker statistieken te meten via Google Analytics. We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven. Meer over ons cookiebeleid.
Functionele cookies (altijd)
Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van olivetrees-agency.be

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:

  • het gebruik van olivetrees-agency.be, en
  • alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met de Eigenaar

op een wettelijk bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het betreffende onderdeel in dit document.

De Gebruiker moet dit document aandachtig lezen.

Plantenhotelnauwelaerts.com wordt aangeboden door:

Olive Trees Agency
Olivier Bolsius
Oudesteenweg 51, b2101
2060 Antwerpen

Eigenaar contact-e-mailadres: contact@plantenhotelnauwelaerts.com

Wat de Gebruiker moet weten in het kort

  • Let erop dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk uitsluitend van toepassing zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet beschouwd worden als Consumenten. Deze beperkingen worden altijd uitdrukkelijk vermeld in de betreffende bepaling. Bepalingen waarin een dergelijke vermelding ontbreekt, zijn van toepassing op alle Gebruikers.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de Gebruiksvoorwaarden in dit onderdeel algemeen van toepassing bij gebruik van olivetrees-agency.be.

Enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario's en indien daarvan sprake is, worden deze aanvullend in dit document vermeld.

Door olivetrees-agency.be te gebruiken, bevestigen Gebruikers dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden.

  • Er zijn geen beperkingen aan Gebruikers in de zin dat Consumenten en Zakelijke Gebruikers niet worden onderscheiden;

Content in olivetrees-agency.be

Tenzij anders wordt aangegeven of duidelijk herkenbaar is, is alle in olivetrees-agency.be beschikbare content eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en wordt door deze verstrekt.

De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat in olivetrees-agency.be aangeboden content geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit resultaat te bereiken.
In deze gevallen, zonder afbreuk te doen aan wettelijke rechten van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt Gebruikers verzocht om hieraan gerelateerde klachten te melden, bij voorkeur met behulp van de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot content in olivetrees-agency.be

Alle intellectuele eigendomsrechten voor deze content zijn bezit van en voorbehouden aan de Eigenaar.

Gebruikers mogen deze content daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of bedoeld is voor het juiste gebruik van de Dienst.

Meer bepaald, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, mag de Gebruiker de content die beschikbaar is in olivetrees-agency.be niet kopiëren, downloaden, delen (behalve binnen de hieronder vermelde grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/cederen aan derden of afgeleide werken maken van de content, noch toestaan dat derden dit doen via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in olivetrees-agency.be, mag de Gebruiker bepaalde via olivetrees-agency.be beschikbare content downloaden, kopiëren en/of delen, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtvermeldingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde vermeldingen correct worden geïmplementeerd.

Dit laat alle toepasselijke wettelijke beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht onverlet.

Toegang tot externe bronnen

Via olivetrees-agency.be kunnen Gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers aanvaarden dat de Eigenaar geen zeggenschap heeft over deze bronnen en daarom niet aansprakelijk is voor de content en beschikbaarheid ervan.
Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief toepasselijke bepalingen ten aanzien van een mogelijke toekenning van rechten op content, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elke derde partij of, bij gebreke daarvan, de toepasselijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik

Olivetrees-agency.be en de Dienst mag uitsluitend worden gebruikt binnen het toepassingsgebied waarvoor deze worden aangeboden, conform deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van olivetrees-agency.be en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder het aan Gebruikers de toegang tot olivetrees-agency.be of de Dienst te weigeren, het beëindigen van overeenkomsten, het melden van wangedrag via plantenhotelnauwelaerts.com of de Dienst aan de bevoegde autoriteiten, zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wanneer Gebruikers deelnemen aan of wordt vermoed dat zij deelnemen aan een van de volgende activiteiten:

  • het overtreden van wetten, voorschriften en/of deze Voorwaarden;
  • inbreuk op rechten van derden;
  • een aanzienlijke aantasting van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar;
  • belediging van de Eigenaar of een derde.

Dienstverlening

Elke vorm van dienstverlening is volledig op maat van de klant en wordt project per project opgesteld door olivetrees-agency.be. Elk project staat beschreven in de ontvangen “persoonlijke offerte” door de klant. De klant dient schriftelijk akkoord te gaan voor de start van de dienstverlening. De klant ontvangt na goedkeuring offerte, per e-mail de voorschotfactuur van de reeds goedgekeurde offerte. De resterende eindfactuur wordt opgestuurd per mail naar de klant, bij oplevering van het project door olivetrees-agency.be.

Alle werkzaamheden worden naar best vermogen uitgevoerd op basis van de beschikbaar gestelde documenten en inlichtingen, doch de cliënt is steeds zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van eerlijke, wettelijke, tijdige en volledige gegevens.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens en vóór het ondertekenen van offerte op de hoogte gebracht van alle diensten, belastingen en kosten  die in rekening worden gebracht.

Prijzen in plantenhotelnauwelaerts.com worden weergegeven:

  • exclusief of inclusief toepasselijke vergoeden, belastingen en kosten, afhankelijk van het onderdeel waarin de Gebruiker bladert.

Overmacht

Olivetrees-agency.be is niet verplicht enige verplichtingen na te komen wanneer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtend de wet, een rechtshandeling of in het verkeerd geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende oorzaken (onverwacht uitvallen van derden, technische problemen, brand, , natuurgeweld, staking, ziekte) voorzien of niet-voorzien, waarop olivetrees-agency.be niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden, die voor uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zij van door derden genomen maatregelen.

Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van olivetrees-agency.be raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd meer specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot olivetrees-agency.be het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle merken, in schrift of afbeeldingen en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo's die in verband met olivetrees-agency.be worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins aan te passen. In die gevallen brengt de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte van de wijzigingen.

De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de toekomstige relatie met de Gebruiker.

Doorgaan met het gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker met de herziene Voorwaarden akkoord gaat. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn door de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de herziene Voorwaarden, kan elk van beide partijen het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen.

De toepasselijke voorafgaande versie regelt de relatie voorafgaand aan het akkoord van de Gebruiker. De Gebruiker kan voorafgaande versies verkrijgen van de Eigenaar.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, geeft de Eigenaar de datum aan waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden.

Overdracht van de overeenkomst

De Eigenaar behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onderaanneming te geven, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.

Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden op gene enkele wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contact

Alle communicatie in verband met olivetrees-agency.be dient plaats te vinden met gebruik van de contactinformatie die in dit document worden aangegeven.

Meest recente update: 29 november 2022